DARMOWA DOSTAWA

14 DNI NA ZWROT

Zamówienie personalne SPRZEDAJ SWÓJ PRODUKT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KICKSFLOW.PL

obowiązuje od dnia 6 listopada 2023 roku.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy KICKS FLOW, dostępny pod adresem internetowym https://kicksflow.pl/ prowadzony jest przez przedsiębiorcę Krystiana Glińskiego pod firmą Krystian Gliński, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8481886807, Regon 526635330.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów będących osobami fizycznymi korzystających ze Sklepu internetowego  i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostawy, a także podstawowe definicje, sposób kontaktu ze Sklepem internetowym, wymagania techniczne, zasady odstąpienia od umowy, postępowanie w przypadku reklamacji, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, politykę prywatności dotyczącą danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej. Regulamin określa zasady
  i warunki korzystania ze sklepu internetowego pod witryną https://kicksflow.pl/.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0344).
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
  za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie Sklepu, oraz pod adresem https://kicksflow.pl/regulamin/, gdzie możliwe jest jego pobranie oraz wydruk. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę
  na otrzymanie informacji od Sprzedawcy w postaci treści cyfrowych.
 5. Towarem sprzedawanym za pośrednictwem sklepu internetowego jest oryginalne obuwie produkowane przez światowe marki i dostarczane za pośrednictwem Sprzedawcy. Każdy towar przed wysyłką zostaje sprawdzony i zweryfikowany pod kątem jego autentyczności, wobec czego na potrzeby obrotu cywilnoprawnego towar dostępny w sklepie internetowym uznawany jest za używany.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 1. Stan Produktów (Towarów) oraz jego główne cechy (takie jak marka, kolor czy rozmiar obuwia) zostają przedstawione kupującemu w formie informacji cyfrowych widocznych na stronie Sklepu, jako opis każdego z produktu wraz ze zdjęciem obrazującym konkretny towar.
 2. Sprzedaż towarów w ramach Sklepu internetowego odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość wyłącznie poprzez stronę internetową https://kicksflow.pl/. Przez złożenie zamówienia rozumie
  się kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu przycisku: „Potwierdzam zamówienie”.
 3. Sklep internetowy jest dedykowany wyłącznie do sprzedaży detalicznej.
 4. Tylko Konsumenci oraz Przedsiębiorcy dokonujący niezawodowego zamówienia mogą zawierać umowy sprzedaży za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.
 5. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rzeczonego Regulaminu
  w każdym czasie odpowiednio wskazując czas początku jego obowiązywania.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby treści oraz informacje udostępniane Klientowi dotyczące usług, produktu czy też stosowanych praktyk były jasne i zrozumiałe zgodnie z zasadami etycznymi i zawodowymi.
 8. Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu powinny być kierowane na adres email – kontakt@kicksflow.pl lub poprzez formularz dostępny pod adresem https://kicksflow.pl/kontakt

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie pojęcia wymienione poniżej zostały napisane z wielkiej lub małej litery, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone poniżej:

 1. Sprzedawca / Sprzedający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krystian Gliński wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem: NIP 8481886807, Regon 526635330.
 2. Klient / Konsument – użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. wyłącznie osoba fizyczna, która nabywa produkt za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
 3. Charakter zawodowy– sytuacja w której osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawiera umowę ze Sprzedawcą, bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 4. Przedsiębiorca – przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów bezpośrednio związanych z prowadzoną przez siebie działalnością.
 5. Sklep / Sklep internetowy / Strona Sklepu – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym https://kicksflow.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu teleinformatycznego zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący proces zawarcia umowy, jej realizacji, formy dostaw oraz płatności, a także procedurę odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane wyłącznie za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Strony Sklepu.
 4. Konto – konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez dobrowolne podanie danych przez Klienta ich rejestrację i potwierdzenie; dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 5. Gość – Użytkownik, korzystający z elektronicznego formularza zamówienia, umożliwiającego złożenie oświadczenia woli bez rejestracji Konta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, którego uzupełnienie prawidłowymi danymi jest niezbędne do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „Bez logowania”.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wybór parametrów produktów oraz określenie warunków realizacji Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i metody płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, dodatkowo umożliwiający modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt/ Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (obuwie) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, przedstawiona na witrynach Sklepu – każdorazowo określona opisem oraz ukazana na zdjęciu obrazującym konkretną rzecz. Produkty sprzedawane w Sklepie – na potrzeby zapewnienia prawidłowego obrotu cywilnoprawnego – uważane są za używane.
 10. Obuwie – rzecz ruchoma nie nosząca śladów użytkowania – obuwie, na którym nie są widoczne ślady użytkowania, poza tymi, które powstają na skutek jego zwykłego, normalnego przymierzenia w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech produktu.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawierana, albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Dni robocze – wszystkie dni powszednie tygodnia od poniedziałku do piątku,
  z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Czas realizacji zamówienia – czas od momentu otrzymania zamówienia do momentu wysłania przesyłki wybraną przez Klienta formą dostawy.
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610),
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).
 16. Prawo telekomunikacyjne – ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 18. RODO – Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem internetowym

 1. Do poprawnego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu (towarów) dostępnych w Sklepie oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Maxthon lub podobne, umożliwiające dostęp i procedowanie treści wyświetlanej przez Sklep,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. zainstalowany program FlashPlayer;
 6. aktualna wersja programu Java.

§ 4 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego KICKSFLOW.PL

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko Użytkownicy.
 2. Za pośrednictwem Strony Sklepu Użytkownik może m.in:

a) zapoznać się z produktami dostępnymi w sprzedaży;

b) założyć i prowadzić spersonalizowane Konto;

c) zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

d) skontaktować się ze Sprzedawcą;

e) składać reklamacje.

 1. Klient może dokonać zakupu towaru w Sklepie internetowym poprzez Konto Klienta bądź jako Gość. Klient dokonujący zakupu dobrowolnie podając swoje dane osobowe (oraz teleadresowe) wyraża zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kicksflow.pl/polityka_prywatności lub jako odnośnik na stronie głównej.
 2. Wskazanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, co
  w konsekwencji  stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wskazanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, co
  w konsekwencji stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

§ 5 Konto Klienta

 1. Założenie Konta jest darmowe.
 2. Rejestracja Konta odbywa się poprzez Formularz rejestracji dostępny pod odnośnikiem Zaloguj się na stronie głównej następnie wybór  Załóż konto, bądź bezpośrednio pod adresem https://kicksflow.pl/rejestracja.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji wskazany
  w poprzednim punkcie. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło umożliwiające późniejsze logowanie i dostęp do konta.
 4. W celu rejestracji Konta niezbędne jest kliknięcie w link aktywacyjny wysłany
  na wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta adres e-mail.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 1. Aby Konto było w pełni funkcjonalne niezbędne jest podanie danych osobowych oraz adresowych Klienta.
 2. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta nie wymaga zakładania Konta – zamówienie bez rejestracji/ gość. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez uzupełnienie formularzu zamówienia jako Gość i podanie niezbędnych danych osobowych, adresowych i teleadresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. Aby poprawnie złożyć zamówienie należy skorzystać z procedury zamieszczonej
  na stronie Sklepu. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez Sklep internetowy pod adresem https://kicksflow.pl/.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę,
  7 dni w tygodniu.
 3. Posiadanie Konta na Stronie Sklepu nie jest warunkiem złożenia zamówienia na Stronie Sklepu.
 4. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu jest możliwe po dokonaniu prawidłowej rejestracji i założeniu Konta Klienta bądź też bez rejestracji na podstawie danych przekazanych przez Klienta jednorazowo dla potrzeb danej transakcji przez formularz zamówienia.
 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Przy każdym z towarów znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, kolorze, rozmiarze czy innych szczególnych właściwościach.
 2. W celu przetwarzania zamówienia należy wybrać produkt (produkty) z asortymentu prezentowanego na Stronie Sklepu poprzez dodanie produktu (produktów) do Koszyka.
 3. Klient po dodaniu produktu do Koszyka może kontynuować zakupy na Stronie Sklepu, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w Koszyku.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby także inne niezbędne informacje.
 5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia  na Stronie Sklepu, produkty znajdujące się w Koszyku Użytkownika / Klienta nie są rezerwowane.
 1. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Klient lub osoba ubiegająca się o Zawarcie umowy. W przypadku zmiany danych Klienta jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji, a w uzasadnionych przypadkach w celu prawidłowej realizacji zamówienia do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy za pomocą odpowiednich środków telekomunikacyjnych.
 2. W przypadku zamówienia produktu, który nie jest dostępny, a widnieje jako dostępny, Sklep, zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, zawiadomić Klienta o tym fakcie, oraz zwrócić całą zapłaconą przez Klienta kwotę.
 3. Klient wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego postanowienia i jednocześnie je akceptuje.

§ 7 Ceny produktów

 1. Informacje o produktach i usługach prezentowane na Stronie Sklepu, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny wskazane na Stronie Sklepu:
 3. podane są w złotych polskich,
 4. nie zawierają podatku VAT, z uwagi fakt, że Sprzedawca jest zwolniony ze wskazanego podatku;
 5. nie zawierają kosztów dostawy zamówienia.
 6. Ostateczną wartość Zamówienia stanowi suma cen wybranych Produktów, wraz z kosztami wysyłki i odbioru w zależności od sposobu dostawy, której wyboru dokonuje  Klient.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie jednostkowych cen produktów na Stronie Sklepu,  z zastrzeżeniem, że cena produktu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika na Stronie Sklepu jest wiążąca dla obydwu stron transakcji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na Stronie Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie. W przypadku organizowania takich akcji lub konkursów, ceny prezentowane na Stronie Sklepu są cenami promocyjnymi, z zastrzeżeniem przypadków, w których Użytkownik wykorzystuje kod rabatowy, który umożliwia obniżenie ceny wszystkich produktów znajdujących się w koszyku dopiero w momencie składania zamówienia.

§ 8 Płatność

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient dokonuje wyboru co do sposobu płatności za zamówienie spośród dostępnych na Stronie Sklepu.
  1. Klient po wybraniu przez siebie formy płatności, dokonuje płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 24 h.
  1. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia do momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  1. Do każdego zrealizowanego zamówienia, Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci elektronicznego rachunku przesyłanego na adres e-mail podany przy formularzu zamówienia  przez Klienta.

§ 9 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika lub dokonanie płatności nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży, poczytywane jest jednak za skierowanie do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Dodatkowo, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od jej zawarcia.
 3. Przed zawarciem umowy sprzedaży, Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu. Po zawarciu umowy sprzedaży, wszelkie zmiany w zamówieniu muszą być indywidualnie uzgodnione ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
 5. Klient, który złożył zamówienie naruszył Regulamin podczas składania zamówienia;
 6. produkty objęte zamówieniem są niedostępne, o czym Sprzedawca nie poinformował na Stronie Sklepu;
 7. dane podane w formularzu zamówienia są niekompletne, przez co uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia (w tym dostawę), a Klient nie uzupełnił brakujących danych w terminie 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca skontaktował się z Klientem w tej sprawie;
 8. zamówienie zostało złożone przez Użytkownika, który co najmniej dwukrotnie przy zawieraniu poprzednich transakcji za pośrednictwem Strony Sklepu, odmówił dokonania płatności za produkty.
 9. Jeżeli Sprzedawca w trakcie realizacji zamówienia po otrzymaniu Płatności, stwierdzi, że zamówienie nie może zostać zrealizowane, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Klienta (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia). W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci przekazaną płatność Klientowi, niezwłocznie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odmowy realizacji zamówienia, a umowa zostaje uznana za nigdy nie zawartą.

§10 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku braku dostarczenia zamówienia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży albo wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na doręczenie zamówienia, o którym poinformuje Sprzedawcę. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klientów za niewykonanie lub wykonanie umowy niezgodnie z Regulaminem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§11 Dostawa

 1. Dostawa zamówienia jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich lub operatora pocztowego.
 2. Cena za dostawę zamówionych produktów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy przy składaniu zamówienia. Dostępne formy dostawy wraz z ceną są każdorazowo prezentowane podczas składania zamówienia.
 3. Dostawa zamówienia odbywa się w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia.
 4. Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku, gdy w chwili dostarczenia przesyłki z zamówieniem, przysyłka jest uszkodzona, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą i zgłosić uszkodzenie osobie upoważnionej przez operatora pocztowego/ przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie.

§12 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za niezgodność produktu z umową wobec Użytkowników, którzy są Konsumentami lub Przedsiębiorcami dokonującymi zamówień o charakterze niezawodowym.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt zgodny z Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z Umową Sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu lub pod adresem https://kicksflow.pl/reklamacje.
  W treści reklamacji należy wskazać okoliczności uzasadniające reklamację i określić żądanie.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik uprawniony jest do żądania od Sprzedawcy jego naprawy, wymiany produktu na nowy, bądź obniżenia ceny.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową, jeżeli naprawa, bądź wymiana będzie niemożliwa, bądź będzie wiązała się z nadmiernymi kosztami.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Klient udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta produkt na swój koszt.
 9. Jeżeli produkt jest niezgody z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)  Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową z uwagi na niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczących zarówno naprawy jak i wymiany produktu,

b) Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową,

c)  brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową,

d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy (bez wcześniejszego żądania wymiany lub naprawy),

e)  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Klienta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na swój koszt, co oznacza że pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Ze względów dowodowych, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o niezgodności produktu z umową niezwłocznie po jej zauważeniu.
 9. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji przez Sprzedawcę. 
 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 11. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Sprzedawca nie jest producentem produktów oferowanych w Sklepie internetowym, a towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez tego producenta bądź dystrybutora tych produktów. Informacje na temat warunków gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji, każdorazowo znajdują się w opisie danego produktu na Stronie Sklepu.
 12. Zasady reklamacji w związku z funkcjonalnością Strony Sklepu określa część Regulaminu dotycząca Świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 13 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą dokonującym zamówienia o charakterze niezawodowym.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. 
 3. Produkt, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Do produktu również należy załączyć oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Użytkownik pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszt opakowania produktu, zabezpieczenia produktu jego nadania i dostawy.
 5. Zwrot płatności uiszczonej na poczet zwrotu produktu wraz z kosztami dostawy tego produktu do Klienta (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez Sprzedawcę) zostanie zlecona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w § 13 ust. 6 do chwili otrzymania zwracanego produktu.
 8. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.
 9. Klient każdorazowo ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym paragrafie przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą dokonującym niezawodowego zamówienia.

§ 14 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Kupującego w zakresie
i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi:

a) założenie i utrzymywanie osobistego Konta Użytkownika w Sklepie,

b) przechowywanie na nim danych Kupującego w tym historii złożonych przez niego zamówień, jak i danych niezbędnych do prawidłowego logowania, w tym adresu poczty elektronicznej numeru telefonu i hasła;

c) złożenie zamówienia, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży;

d) kontakt ze Sprzedawcą w celach realizacji umowy sprzedaży, jak i informacyjnych mających za zadanie utrzymywanie prawidłowego kontaktu między Sprzedawcą,
 a Kupującym;

e) usługi Newslettera, w ramach której Sprzedawca cyklicznie przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym treści określające oferty, nowości i promocje.

3. Usługi wskazane w § 15 ust. 2 niniejszego Regulaminu świadczone są nieodpłatnie. Klient dokonuje płatności jedynie w ramach realizacji umowy sprzedaży w tym zobowiązuje się do pokrycia zarówno ceny produktu, jak i kosztów operacyjnych zmierzających do jego dostawy.

4. Do realizacji usług wskazanych w § 14 ust. 2 niniejszego Regulaminu niezbędne jest założenie Konta w Sklepie, które odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności.

5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, oraz  w celu świadczenia i personalizowania usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe Kupujących mogą być przetwarzane w celach marketingowych.

6. Kupujący dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe w celu realizowania usług realizowanych drogą elektroniczną, a Sprzedawca ma obowiązek chronić dane osobowe udostępnione przez Kupujących przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. W każdej chwili Kupujący ma prawo usunąć Konto. Dane osobowe Kupujących przechowywane są do czasu usunięcia Konta (co oznacza zakończenie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy). Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

8. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionych na stronie Sklepu.

9. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dotrzymanie należytej staranności w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o nieprawidłowościach, błędach, bądź przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 15 Prawa autorskie

 1. Strona Internetowa sklepu, a także jej elementy, takie jak treść, poszczególne grafiki, zdjęcia, layout, oraz kod źródłowy (dalej: „Utwory”) stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy. Dozwolone jest korzystanie z treści w ramach użytku osobistego.
 2. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, lub korzystanie z zamieszczonych na Stronie Internetowej znaków towarowych, znaków usługowych, logotypów, nazw handlowych, które przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim.
 3. Wykorzystanie, bądź rozpowszechnienie któregokolwiek z Utworów wymaga uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Użytkownik, który udostępnił treść na Stronie, udziela upoważnienia dla Sprzedawcy do utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania całości, lub dowolnego fragmentu zamieszczonej treści. Upoważnienie to obejmuje także wykorzystywanie zamieszczonych przez Użytkownika treści dla celów komercyjnych.
 5. Udostępniając własne treści na Stronie Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Sprzedawca udziela prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

§ 16 Postanowienia Końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 17 Pozostałe informacje

Dane adresowe i teleadresowe sprzedawcy:

 • Adres poczty elektronicznej

kontakt@kicksflow.pl

 1. Numer telefonu

513 – 192 – 475

 1. Adres do doręczeń

ul. Wielkanocna, 4/37, 19-300 Ełk

Odbierz zniżkę!

Dołącz do naszego newslettera i zgarnij kod na -30 zł zniżki na zakupy!
Klikając subskrybuj akceptujesz nasz:
Regulamin Newsletter’a.