DARMOWA DOSTAWA

14 DNI NA ZWROT

Zamówienie personalne SPRZEDAJ SWÓJ PRODUKT

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługa Newsletter –usługa świadczona bezpłatnie w formie elektronicznej, dzięki której Użytkownik cyklicznie uzyskuje informacje dotyczące prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej w tym treści określające oferty, nowości i promocje.
  1. Użytkownik – subskrybent usługi Newsletter, który zaakceptował regulamin.
  1. Usługodawca – podmiot dostarczający usługi cyfrowej, będący jednocześnie administratorem danych osobowych. Usługodawcą jest Krystian Gliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Gliński, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem ul. Wielkanocna 4 lok. 37, 19-300 Ełk, NIP 8481886807, Regon 526635330.
  1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę.
  1. Adres poczty elektronicznej – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazany przez Użytkownika. 
  1. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy w ramach którego prowadzony jest Newsletter, dostępny pod adresem https://kicksflow.pl.
  1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się zarówno z regulaminem, jak i polityką prywatności przed pierwszym skorzystaniem z usługi Newsletter.
 3. W celu skorzystania z usługi Newsletter wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym, posiadające dostęp do sieci Internet, a także niewygasły adres poczty elektronicznej ( adres e-mail).
 4. W przypadku w którym jakiekolwiek zapisy Regulaminu stwierdzone będą za niezgodne w świetle obowiązującego prawa zastosowanie znajdą przepisy regulujące prawa konsumentów. Wyjątek stanowią sytuacje w których możliwa jest zgodna z prawem interpretacja niniejszych zapisów.
 5. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest na stronie Usługodawcy pod adresem https://kicksflow.pl.

§ 2 Przedmiot usługi Newsletter

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dostarczania usługi Newslettera za pomocą Serwisu.
 2. Usługa Newslettera udostępniona jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji w sposób określony w Regulaminie, oraz po wyrażeniu, przez Użytkowania zgody na korzystanie z usług.
 3. Usługodawca pozyskuje adres poczty elektronicznej Użytkownika w celu świadczenia usługi Newslettera.
 4. Użytkownik poprzez formularz zgłoszeniowy udostępnia Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania wiadomości dotyczących świadczonych przez niego usług.
 5. W ramach Usługi Newslettera, Usługodawca cyklicznie przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym treści określające oferty, nowości i promocje.
 6. Jako początek świadczenia usługi Newslettera należy uznać moment, który nastąpi bezpośrednio  po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newslettera.

§ 3 Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest świadczona bezpłatnie.
 2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności lecz nie wyłącznie dotyczy to udostępniania danych osobowych osób uprawnionych bez ich zgody.
 3. Z Usługi może skorzystać każdy kto :
  1. za pomocą Serwisu w części dotyczącej usługi Newsletter wypełni formularz zgłoszeniowy, w tym udostępni adres poczty elektronicznej (opcjonalnie także imię i nazwisko żeby personalizować Newsletter);
  1. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera oraz wykorzystywania adresu e-mail w tym celu;
  1. po wypełnieniu formularza kliknie przycisk „Zapisz się”;
  1. aktywuje link automatycznie przesłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Aktywacja linku spowoduje uruchomienie usługi Newsletter.
 4. Wiadomości przesyłane Użytkownikowi w ramach usługi Newsletter stanowią przedmiot prawa autorskiego tj. podlegają ochronie tożsamej dla utworów zapewnianej przez przepisy prawa.

§ 4 Czas trwania Usługi Newslettera

 1. Umowa świadczenia usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Za moment rozpoczęcia świadczenia usług należy uznać aktywowanie Newslettera.
 3.  Zakończenie korzystania usługi następuje z chwilą skutecznego wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, a także w przypadku zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 4. Każda ze stron ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, bez podania przyczyny rezygnacji i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 5. W treści wiadomości przesyłanych w ramach usługi Newsletter każdorazowo będzie zawarta informacja o możliwości wypisania się z niego, wraz z linkiem przenoszącym Użytkownika do tej opcji. W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z podanego w Newsletterze linku w celu rezygnacji z subskrypcji, wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 6. Usługodawca ma prawo zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi Newsletter będzie przekazana Użytkownikom w formie wiadomości na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
 7. Usługodawca ma prawo do usunięcia z bazy mailowej Użytkowników nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Krystian Gliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Gliński, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem ul. Wielkanocna 4 lok. 37, 19-300 Ełk, NIP 8481886807, Regon 526635330.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, oraz  w celu świadczenia i personalizowania usługi Newsletter. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 3. Użytkownik dobrowolnie udostępnia Usługodawcy swoje dane osobowe w celu realizowania usługi Newsletter.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych subskrybentów: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko.
 5. Usługodawca ma obowiązek chronić dane osobowe udostępnione przez Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są do czasu wycofania zgody  na otrzymywanie usługi Newsletter (co oznacza zakończenie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy). Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. Użytkownik ma prawo realizacji swoich uprawnień dotyczących danych osobowych wynikających z przepisów prawa tj. prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionych w Serwisie

§ 6 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy tj. w celu dostosowania zmian do przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanych Usługach.
 2. Usługodawca ma obowiązek poinformowania Użytkowników o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez :
  1. umieszczenie w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu, a także dacie jego wejścia w życie.
  1. przesłanie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym wiadomości zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.
 4. Zmieniona treść Regulaminu jest wiążąca dla Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z usługi Newsletter.
 5. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu Newslettera Użytkownik może oświadczyć Usługodawcy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu Newslettera jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać do Usługodawcy na adres mailowy kontakt@kicksflow.pl.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik zawiera swoje dane, a także opis nieprawidłowości, jak i problemów z usługą Newsletter. Użytkownik wskazuje również jakie są jego oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuję się do zapoznania z reklamacją, a także do odpowiedzi na nią w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, które znajdą swoje zastosowanie w sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania konfliktu pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Stwierdzenie nieważności jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin Newslettera wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Odbierz zniżkę!

Dołącz do naszego newslettera i zgarnij kod na -30 zł zniżki na zakupy!
Klikając subskrybuj akceptujesz nasz:
Regulamin Newsletter’a.