DARMOWA DOSTAWA

14 DNI NA ZWROT

Zamówienie personalne SPRZEDAJ SWÓJ PRODUKT

Niniejsza Polityka Prywatności, określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników.

Niniejsza polityka prywatności zawiera następujące informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika:

a)         jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane;

b)        w jakim celu Sklep przetwarza dane Użytkownika;

c)         w jaki sposób są dane przetwarzane;

d)        w jaki sposób chronimy prywatność Użytkownika;

§ 1 Administrator danych osobowych

1.         Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest przedsiębiorca Krystian Gliński działający pod firmą Krystian Gliński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8481886807, Regon 526635330, prowadzący Sklep internetowy pod adresem www.kicksflow.pl (dalej: „Sklep).

2.         Jednocześnie informujemy, że Administrator danych osobowych nie powołał Inspektora danych osobowych. Zatem we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem kontakt@kicksflow.pl

§ 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.         Użytkownik, dokonując zakupów za pośrednictwem sklepu, zakładając konto, bądź zapisując się do usługi Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach wskazanych w niniejszym dokumencie. Wyrażenie tego rodzaju zgody ma charakter dobrowolny. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać zarówno wycofana całkowicie, jak i dowolnie zmodyfikowana.

2.         Ponadto, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych, poza zakresem zgody, w sytuacji, gdy przetwarzanie do wynika z obowiązku prawnego, bądź prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sklep lub osobę trzecią.

§ 3 Zakres zbieranych danych osobowych

1.         Sklep przetwarza następujące dane udzielone podczas rejestracji:

a.         imię i nazwisko;

b.         płeć;

c.         wiek;

d.         miejsce zamieszkania/ adres do doręczeń;

e.         adres e-mail;

f.         dane bankowe, takie jak numer rachunku bankowego, oraz dane karty kredytowej/debetowej;

g.         numer telefonu;

h.         innego rodzaju dane osobowe, niezbędne do prowadzenia działalności Sklepu.

2.         Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Sklep, jak i dokonywania zakupu towarów za jego pośrednictwem. Wyjątek stanowi korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, jako Gość (zob. Regulamin), gdzie do ich świadczenia konieczne jest jedynie udostępnienie ograniczonego zakresu danych osobowych.

3.         Kontakt ze sklepem, niezależnie od formy oznacza zgodę na zbieranie i przetwarzanie wszystkich informacji uzyskanych w trakcie korespondencji (telefonicznej, mailowej, bądź też za pośrednictwem formularza). W przypadku rozmów telefonicznych Użytkownik wyraża zgodę na ich nagrywanie. W przypadku braku wyrażenia chęci takiej zgody, należy zakończyć połączenie.

4.         Sklep nie przetwarza danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Portal kierowany jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku powzięcia przez Sklep informacji o gromadzeniu danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, Sklep je natychmiast usuwa.

§ 4 Pliki Cookies

1.         W trakcie korzystania ze strony internetowej, Sklep gromadzi dane poprzez tzw. pliki  „Cookie”.

2.         Cookie to informacje wysyłane do przeglądarki, przez witrynę, którą odwiedza Użytkownik. Dzięki nim możliwe jest zachowanie w pamięci informacji dotyczącej odwiedzin strony internetowej. Pliki te pozwalają dopasować treści do preferencji Użytkowników Strony.

3.         Zablokowanie, bądź odrzucenie cookies w trakcie użytkowania Strony, przez Użytkownika, może skutkować ograniczeniem, bądź wyłączeniem niektórych funkcji Portalu, oraz spowodować jego wadliwe działanie.

4.         Źródłami plików Cookies są:

a)         żródło wewnętrzne – tj. dane wynikające z sesji Użytkowników;

b)        źródło zewnętrzne- dane otrzymane od osoób trzecich, takich jak np. dostawcy usług analitycznych.

5. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookie:

a) Cookies Sesji – mają charakter tymczasowy i są usuwane w momencie, kiedy Użytkownik opuszcza Stronę. Są używane m.in. do gromadzenia informacji o zawartości Koszyka.

b) Cookies Trwałe – są trwale związane ze Stroną i pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika. Zawierają informacje dotyczące danych logowania Konta, danych kontaktowych, oraz bankowych;

c) Cookies bezpośrednie – służą do zapamiętywania informacji o ustawieniach Użytkownika

d) Cookies Stron Trzecich- pliki zapisywane przez Sklep, służą do badania ruchu sieci, gromadzenia danych analitycznych.

§ 5 Cel przetwarzania danych osobowych

1.         Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)         Sprzedaży produktów dostępnych na stronie, lub świadczenia usług drogą elektroniczną;

b)        działań marketingowych, zwiększenia jakości świadczenia usług, rozwoju portalu;

c)         personalizacji proponowanych treści;

d)        zapewnienia bezpieczeństwa ruchu sieciowego;

e)         wypełnienia obowiązku wynikającego z umowy, orzeczenia organów administracji publicznej, Policji, Prokuratury,  bądź Sądu powszechnego;

f)         wypełnienia obowiązku wynikającego z treści prawa powszechnie obowiązującego.

g)        zapewnienia przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników Sklepu. 

§ 6 Udostępnianie danych podmiotom trzecim

1.  Sklep zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników:

a) własnym pracownikom i współpracownikom – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

b) podmiotom trzecim świadczącym usługi analityczne;

c) organom publicznym – na ich wyraźne żądanie;

d) innym podmiotom, gdy przepisy prawa do tego Sklep obligują.

§ 7 Czas przechowywania danych

1.  Czas przechowywania danych osobowych Użytkowników jest uzależniony od celu przetwarzania danych.

2. Za początek okresu przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, należy uznać moment wyrażenia przez Użytkownika zgody.

3.  Dane osobowe z reguły przechowywane są wyłącznie w celu świadczenia Usługi przez Sklep i są usuwane, bądź anonimizowane w okresie 12 miesięcy od chwili zakończenia świadczenia usług.

4. Termin przechowywania danych przez Sklep ulega zmianie w sytuacji gdy:

            a) wynika to z przepisów prawa podatkowego – w takiej sytuacji dane użytkowników, przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego zażądane przez Organ Podatkowy dokumenty dotyczą;

            b) w sytuacji. wymagającej prawnie uzasadnionych celów dalszego ich przetwarzania przez Sklep – nie dłużej jednak, niż przez okres 3 lat. Przykładem takiej sytuacji jest naruszenie lub podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

5. Po upływie wskazanych terminów, Sklep zobowiązuje się do usunięcia, bądź dokonania anonimizacji danych Użytkownika. 

§ 8 Uprawnienia Użytkownika

1.  Użytkownikowi przysługuje prawo do:

            a) dostępu do własnych danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;

            b) żądania sprostowania danych;

            c) usunięcia danych;

            d) w uzasadnionych przypadkach do wniesienia skargi do organu nadzorczego   ochrony danych osobowych;

            e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

            f) edycji, oraz selekcji przetwarzanych danych osobowych;

            g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Celem skorzystania z uprawnień, prosimy skontaktować się z obsługą Sklepu, bądź Administratorem danych osobowych. Preferujemy kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@kicksflow.pl

§ 9 Obowiązki administratora – bezpieczeństwo danych

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

2.  Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.

3. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania systemów informatycznych spełniających wymogi bezpieczeństwa wymagane prawem powszechnie obowiązującym. W szczególności dotyczy to ochrony przed dostępem do witryny Sklepu osób nieuprawnionych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian, zgodnych z normami prawem przepisanych niniejszego dokumentu.

2. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników Sklepu o dokonanych zmianach  za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Administrator, z zachowaniem należytej staranności zobowiązuje się do

4. Wszelkie definicje, zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, zostały określone w treści Regulaminu, znajdujące się na stronie głównej Sklepu.

Odbierz zniżkę!

Dołącz do naszego newslettera i zgarnij kod na -30 zł zniżki na zakupy!
Klikając subskrybuj akceptujesz nasz:
Regulamin Newsletter’a.